• Roční plán práce

   • Roční plán práce školní družiny

    při ZŠ Bučovice 711, příspěvková organizace

    školní rok 2017-2018

    I. Charakteristika školní družiny

    Školní družina má 4 oddělení, ve kterých je umístěno 120 účastníků.

    Provoz jednotlivých oddělní:

    1. Oddělení : 11,30 – 16,00 hodin vychovatelka Pavla Sedláčková
    2. Oddělení : 11,30 – 16,00 hodin vychovatelka Eva Hanáková
    3. Oddělení : 11,30 – 15,00 hodin vychovatelka Romana Vévodová
    4. Oddělení : 11,30 – 14,30 hodin vychovatelka Kateřina Tairi

     

     II. Stálé úkoly

    -          zaměřit se na soužití dětí v kolektivu školní družiny, navazování a upevňování kamarádských vztahů, udržování přátelské atmosféry
    -          vést děti k vzájemnému pochopení a respektování a tím předcházet konfliktním situacím
    -          hovořit s dětmi s cílem dokonale je poznat a navodit prostředí oboustranné důvěry
    -          vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, mezi vychovatelkou a dětmi, diagnostikovat a na základě vyhodnocení zvolit vhodnou formu a metodu práce
    -          individuálně a citlivě přistupovat k dětem a při tom vhodně využívat metodu pochvaly a trestu k upevňování kázně
    -          podporovat rozvíjení tvůrčí činnost podněcující estetické vnímání a vyjadřování, tvořivost a nápaditost, tříbení vkusu, představivost, fantazii
    -          využívat hřiště a tělocvičnu pro sportovní činnost a tím přispívat k fyzické a pohybové zdatnosti dětí, formou sportování a her a pěstovat zdravou soutěživost a pocit sounáležitosti
    -          zaměřit se na pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, oblékání, stolování, udržování čistoty a pořádku
    -          vést dialogy směřující k prevenci úrazů ( hrozících při hrách, pohybových činnostech, v dopravě, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí
    -          rozvíjet zájem o přírodu, o ochranu životního prostředí i ekologii, všímat si různých přírodních jevů
    -          spolupracovat s vedením školy, rodiči a třídními učiteli

     

    III. Specifické úkoly

    Září

    -          poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině, setkávání s řádem ŠD, provozními zvyklostmi
    -          adaptace na prostředí ŠD
    -           navazování přátelských vztahů za pomoci společenských her, aktivity podporující kamarádství
    -          sportovní činnosti – venkovní hřiště, míčové hry, hra s lanem
    -          výroba dráčků, červíků, malování na kamínky

     

    Říjen

    -          učíme se pořádku, hovoříme o vandalismu
    -          podzim v přírodě
    -          podzimní vycházky do přírody
    -          modelování ovoce a zeleniny
    -          deskové hry, stavění stavebnic
    -          koncem měsíce se koná Lampionový průvod pro děti a rodiče

     

    Listopad

    -          mezilidské vztahy – učíme se toleranci, máme zájem o přání druhých, kamarádství, používáme „kouzelná slovíčka „ prosím a děkuji
    -          sběr přírodnin – listy a plody ke zhotovení výrobků a koláží
    -          soutěž v točení s kruhem
    -          koncem měsíce se koná adventní dílnička pro děti
    -          školní družina organizuje soutěže pro děti a rodiče „ Mámo, táto pojďme do toho…
    připravujeme soutěže, dekorujeme školu a děti se zúčastní i na stanovištích…

     

    Prosinec

    -          Mikuláš a čert – povídání , malování, výroba zápichů na mikulášské téma
    -          Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, koledy
    -          zhotovení výrobků s vánoční tématikou
    -          vánoční výzdoba
    -          poslední týden se konají vánoční besídky pro rodiče – posezení
     

    Leden

    -          hovoříme o bezpečnosti při hrách a zimních sportech
    -          zimní radovánky – stavění sněhuláka, hradeb ze sněhu, bobování
    -          mráz maluje na okna – vystřihování vloček z papíru
    -          krmení ptáčků
    -          práce s encyklopedíí
    -          pohybové hry se zpěvem – tančíme s Dádou
    -          výrobky s použitím ubrouskové techniky

     

    Únor

    -          lidé kolem nás, naše rodin, povolání rodičů, co pro nás znamenají
    -          výroba výzdoby, příprava soutěží na maškarní karneval
    -          tento měsíc se uskuteční maškarní karneval školní družiny
    -          stolní tenis
    -          hry ve sněhu
    -          stavění ze stavebnic, hraní deskových her

     

    Březen

    -          březen měsíc knihy – výroba záložek do knih
    -          soutěž „ poznej pohádku podle úryvku“
    -          probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, ptáčky
    -          velikonoční zvyky, koledy, výzdoba
    -          velikonoční dílnička pro děti

     

    Duben

    -          povídání o zdravé výživě
    -          rozvíjení smyslů – soutěž „ poznej podle chuti, hmatu, vůně“
    -          naši zvířecí mazlíčci – vyprávíme si o nich, kreslíme je a modelujeme
    -          pohybové a míčové hry
    -          malování čarodějnic a výroba zápichů
    -          družina se podílí na organizaci Sletu čarodějnic pro děti 1. stupně – soutěže, odměny, dekorace, stanoviště…

     

    Květen

    -          Den matek – povídáme si, co pro nás naše maminky znamenají
    -          výroba dárečků pro maminky
    -          poznáváme a sbíráme květiny do herbáře
    -          kreslíme na náměty kvetoucí příroda, voda znamená život
    -          koncem měsíce pořádáme sportovní odpoledne pro děti ŠD

     

    Červen

    -          léto se blíží – hry ve volné přírodě
    -          předprázdninové loučení s družinou – předposlední týden v měsíci
    -          plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme
    -          hovoříme o možných úrazech o prázdninách
    -          kreslení na chodníku

     

    Plán práce školní družiny byl vypracován v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny, obsahuje tematická zaměření jednotlivých období a poskytuje vychovatelkám náměty pro práci, vychovatelky si náměty vybírají a doplňují podle konkrétních situací, potřeb a zájmů dětí a rozpracovávají je do různých činností pro různé věkové skupiny. K realizaci využívají všech metod a forem práce dle ŠVP ŠD, výchovně vzdělávací činnost probíhá v pěti oblastech, kterými se prolínají průřezová témata dle ŠVP ŠD.

                                                                                4. září 2017                                                                                

    Pavla Sedláčková, vedoucí vychovatelka