• Profil školy

    • 1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

     Historie školy
     Základní škola Bučovice, Školní 711, okres Vyškov je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Historie školy začíná v r. 1958, kdy do jejich lavic zasedli první žáci. Je umístěna ve školském areálu na okraji městského lesoparku v Bučovicích. Škola má od r. 1993  právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je Město Bučovice.
     Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je zpravidla, stejně jako na 2. stupni (6. až 9. ročník)po dvou paralelních třídách. Maximální kapacita školy je 420 žáků. Ve šk. roce 2019/20 bylo k 1.září 378 žáků. Škola je spádovou školou pro neúplné školy v okolních obcích (cca 50 % žáků dojíždí). Přímo před školou jsou autobusové zastávky.

                               

     Vybavení školy

     Chloubou školy je moderně pojaté  Školní informační centrum, které využívají žáci a pedagogičtí pracovníci školy jak pro výuku, tak pro další vzdělávání. Škola má k dispozici počítačovou učebnu, všechny učebny jsou vybaveny interaktivními plochami (keramickými tabulemi a interaktivními projektory), nově adaptovanou učebnu přírodních věd (fyzika-chemie) a rozvíjející se školní dílnu.
     Celý první i druhý stupeň je vybaven novým nábytkem. Velký důraz klademe na účelné vnitřní uspořádání, ve kterém dominují hezké interiéry školy, na nichž se podílejí svými pracemi žáci. Pro relaxaci v době přestávek a mezi vyučováním jsou pro žáky k dispozici sportovní koutky. Pro děti se zdravotními omezeními jsme provedli bezbariérovou úpravu prostor školy.
     Pro pohybové aktivity má škola k dispozici tělocvičnu a  víceúčelové školní hřiště. Součástí školního areálu je také hala a  plavecký bazén, které jsou žákům k dispozici pro výuku a mimoškolní činnosti. Významnou předností naší školy je  klidné, příjemné  prostředí s minimálním výskytem sociálně patologických jevů.
     Organizační podmínky
     Při vytváření organizačních podmínek se opíráme o řídící systém, pro nějž jsou charakteristická východiska:
     •    dlouhodobá vize školy  uplatňovaná v projektu Škola podporující zdraví
     •    odbornost a kvalifikace vyučujících
     •    organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a osobní odpovědnosti
     •    řídící pracovníci jsou vybaveni  manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi, schopni vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima
     •    pedagogičtí pracovníci jsou vyškoleni v informační gramotnosti a uplatňují získané dovednosti ve výuce
     •    řád školy je srozumitelným souborem povinností a práv žáků a zaměstnanců školy, jeho základem jsou myšlenky demokracie a sebehodnocení
     •    pravidelný styk s rodiči žáků a jinou veřejností, např. školskou radou, spolkem rodičů při škole
     •    orientace na rozvoj spolupráce s vnějšími strategickými partnery (zřizovatel, obec, obvodní školy, školy v síti projektu ŠPZ, PPP, nadace, …)
     •    žáci jsou zapojeni do ovlivňování života školy prostřednictvím volených zástupců v žákovském parlamentu
     •    je vypracován systém odborné pomoci žákům a jejich rodičům – speciální pedagog, výchovný  poradce, školní psycholog, kariérový poradce, asistent pedagoga

     2. Charakteristika pedagogického sboru

     Spolupracující tým pedagogů, pro které je další vzdělávání přirozenou součástí jejich práce. Dlouhodobě  rozvíjíme jejich dovednost pracovat v týmu. Postupně se daří obměňovat pedagogický sbor o mladé a perspektivní pracovníky. V r. 2019/2020 je ve sboru pětina mužů, kteří jsou pro činnost školy přínosem i v tom, že vytváří pro chlapce potřebné vzory jednání. Pro pedagogický sbor je charakteristická dobrá spolupráce mezi pedagogy, ochota přijímat odpovědnost za řešení úkolů. Kladem je i vyvážené věkové složení.
     Charakteristika žáků

     Do školy docházejí žáci z Bučovic a spádových obvodních obcí. Příznivé výsledky ve výchově a vzdělávání se odrážejí i v tom, že k nám v posledních letech stále častěji přihlašují své děti i rodiče z mimospádových obcí.
     Jednou z priorit školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
     Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, v němž spolupracují speciální pedagog, metodik primární prevence a pedagog se zaměřením na profesní výchovu (kariérové poradenství). V září 2019 máme integrovaných 10 žáků a ještě téměř čtyři desítky dětí s různými specifickými vzdělávacím potřebami.

     3. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty

     Škola realizuje dlouhodobý celoevropský projekt s názvem „Škola podporující zdraví“, který vyjadřuje základní myšlenku ŠVP – utváření vhodných mezilidských vztahů a příprava žáků na další studium a praxi. Záměrem školy je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, rozumně reagujícího v konkrétních životních situacích. Člověka samostatného, zodpovědného za své zdraví a jednání.
     Vyhledávanou službou pro rodiče budoucích žáků se stala činnost edukativně-stimulačních skupin pro předškolní děti.
     V mimoškolní oblasti dlouhodobě úzce spolupracujeme s Domem dětí a mládeže v Bučovicích.
     Organizujeme širokou škálu aktivit, kterými podporujeme naplňování programových cílů rozvoje školy:

     • Projektové programy (Šablony II, DiVizna, Sportuj ve škole)
     • „Začínáme spolu“ pro třídy 6. ročníku
     • Projektové dny - Chování člověka za mimořádných situací, Finanční gramotnost aj.
     • Letní a zimní škola v přírodě pro 1. stupeň
     • Den otevřených dveří aneb Kouzelná škola
     • Divadelní a filmová představení
     • Výchovné koncerty
     • Vánoční vystoupení školní družiny a II. stupně
     • Karneval ŠD
     • Lampionový průvod, rej čarodějnic
     • Zábavná dopoledne pro děti MŠ
     • Výuku na DDH Vyškov pro budoucí cyklisty.
     • Kurz plavání
     • Lyžařský výcvik pro 7. ročník
     • Sportovní soutěže a turnaje
     • Organizační výpomoc na evropských hrách handicapovaných dětí

      

     Servisní služby
     Školní družina
     Školní družina  (ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.
     ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.
     Školní informační centrum
     V knihovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy, videotéka a fond CD a DVD disků. Knihovna dále shromažďuje nabídky kurzů a dalšího vzdělávání, nabídky vzdělávacích programů pro žáky, exkurzí a školních výletů.
     Učitelé hojně využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Výuku doprovázejí videoprojekcí, tvoří zde referáty, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují. Učebna je jim k dispozici od vyhledávání informací až po vlastní realizaci.
     Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro projektové vyučování a globální výchovu.
     Škola spolupracuje s dětským oddělením Městské knihovny v Bučovicích, která je knihovnou veřejného městského typu s regionální funkcí a metodickou působností v dané oblasti. Každý rok se koordinují programy vzájemné spolupráce.

     Charakteristika ŠVP pro základní vzdělávání

     Zaměření školy

     Od r.1992 je škola zaměřena na rozvoj zdravých životních podmínek a je zapojena do celoevropského projektu Škola podporující zdraví.  V rámci celostního pohledu na zdraví jsme si uvědomili, že s podporou zdraví souvisí  téměř všechno, co se ve škole děje. Zdraví je všeobecně uznávanou hodnotou. Současné pojetí zdraví klade důraz na souvislosti. Na zdraví člověka má vliv jeho chování a způsob života.
     S tímto záměrem jsme začali  život ve škole postupně měnit. Věnovali jsme se funkčním změnám v oblasti materiální vybavenosti, chtěli učit jsme jinak a snažili jsme se nahradit tradiční metody výuky ( předávání hotových poznatků ) smysluplnými metodami „zdravého učení“. Velkými změnami prošla také organizace a systém řízení od přísně hierarchického po dnešní model demokratického uspořádání. Změnilo se klima školy, které dnes patří v naší škole  mezi nejuznávanější hodnoty.
     Díky systematickému vzdělávání jednotlivých učitelů, ale i celého pedagogického sboru jsme byli schopni vypracovat svůj vlastní školní program. V současné době panuje ve sboru shoda v tom, že změna cílů ve vzdělávání (učivo se stává prostředkem k dosažení klíčových kompetencí) vyžaduje nejen změnu vyučovacích metod, ale i změnu kritérií a nástrojů hodnocení.            
     Základní obecné cíle ZŠ Bučovice, Školní 711
     1. Na škole pracuje kvalitní pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání jako prioritu
     2. Převažující ve způsobu vzdělávání na naší škole je pedagogika orientovaná na dítě, která respektuje zásady tzv. „zdravého učení“.
     3. Prioritními mezi kompetencemi ve vzdělávání žáků je komunikace v mateřském a v cizím jazyce, práce s informacemi, schopnost řešit problémy.
     4. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci. Učíme děti pečovat o vlastní zdraví a o prostředí v němž žijí.
     5. Zajistíme nabídku volitelných aktivit pro žáky s cílem rozvíjet jejich zájmy.
     6. Řád školy je srozumitelným souborem povinností a práv žáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou myšlenky demokracie a sebehodnocení.
     7. Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů žáků. Realizuje je prostřednictvím Rady Sdružení rodičů a Rady školy.
     8. Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a osobní odpovědnosti. Soustavnost zodpovědného individuálního plnění cílů a úkolů pedagogy je základním předpokladem kvalitní vzdělávací práce.
     9. Pro vyřešení hlavních technických problémů školy (energetický audit) je nutné realizovat uvažované stavební záměry.
     10. Kontrolní mechanismy školy jsou nástrojem budování vzájemné důvěry. Plnění úkolů a cílů je pravidelně vyhodnocováno.
     11. Škola vytváří podmínky pro smysluplnou práci žáků s speciálními vzdělávacími potřebami.
     Hlavní důraz při naplňování těchto cílů klademe na to, aby :
     •    žáci chodili do školy rádi
     •    měli prostor pro otázky a svou argumentaci
     •    mohli otevřeně vyjadřovat své názory
     •    byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení