• Školní metodik prevence

    • Mgr. Drahomíra Zemánková

     mobil: 735 166 164

     email: zemankova.d@bucovice711.cz

     (Sídlí v 1. patře, v pravém křídle budovy)

     Školní metodik prevence má za úkol zajišťovat koordinační, informační a poradenskou činnost v oblasti primární prevence na škole a zabývá se tzv. sociálně patologickými jevy. Tedy například násilím a šikanováním, záškoláctvím, kriminalitou, vandalismem, užíváním návykových látek nebo gamblingem.

     Cílem prevence je předcházet sociálně patologickým jevům či spíše rizikovému chování (vymýcení je nemožné), dostat je pod kontrolu, regulovat je, pokusit se zamezit jejich vzniku a rozšíření. Prevence se uskutečňuje nespecificky v rámci celého vzdělávacího procesu (rozvíjení nadání a zájmů, volnočasové aktivity) a působí v obecné rovině bez rozdílu na všechny žáky. Z hlediska školy je kladen důraz na specifickou primární prevenci. Ta se sestává ze systému aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, z níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj, a který se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. Při realizaci specifické prevence se školy většinou obrací na odborníky, kteří specializované programy školám nabízí (Policie ČR, okresní metodik prevence, kurátor pro mládež, pedagogicko-psychologická poradna, zdravotní ústavy a jiné). Specifičnost těchto programů je dána nutností zaměřit se na určitou cílovou skupinu jevící se jako ohroženější či rizikovější než skupiny jiné (adaptační pobyty pro nově utvořené třídní kolektivy, programy a besedy o zdravém životním stylu, o šikaně, o vztazích mezi chlapci a dívkami atd.).

     Efektivitu preventivního programu posílí nejenom aktivní účast pedagogických a nepedagogických pracovníků, ale i zájem a podpora ze strany rodičů.

     V rámci prevence se škola zaměřuje:

     • problém šikany a jeho řešení
     • alkohol, kouření
     • užívání návykových látek
     • problémy s příjmem potravy, rizika výživových experimentů
     • problém záškoláctví

      

     Užitečné webové stránky:

     www.bezpecne-online.cz - vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu i nových komunikačních technologií
     www.kybersikana.eu - webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům, obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat
     http://www.e-bezpeci.cz - zde naleznete články, odborné texty, výzkumné studie, materiály týkající se kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a Facebooku.
     www.odrogach.cz - název řekne vše