• Charakteristika školní družiny

   • Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle Vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. – O zájmovém vzdělávání a Vnitřním řádem ŠD.

     

    ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době po vyučování, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit.

     

    Provoz školní družiny

    Do školní družiny jsou zařazovány děti z 1. – 4. třídy, výjimečně mohou být zařazeny i děti starší.

    Žáci jsou rozděleni do čtyř oddělení a počty přítomných žáků se během odpoledne mění, odcházejí do zájmových kroužků nebo domů. Žáci z oddělení s kratším provozem jsou převedeni do oddělení s provozem do 16,00 hodin.

    I. oddělení - od 11,30 hodin do 16,00 hodin, pí vedoucí vychovatelka Pavla Sedláčková

    II. oddělení - od 11,30 hodin do 16,00 hodin, pí vychovatelka Eva Hanáková

    III. oddělení  - od 11,30 hodin do 15,00 hodin, pí vychovatelka Romana Vévodová

    IV. oddělení  - od 11,30 hodin do 14,30 hodin, pí vychovatelka Kateřina Vránová

    Pozn.:

    • Školní družina se platí bezhotovostně.

    • Pokud dítě odchází v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí mít písemnou omluvenku od rodičů.

    • Telefonní číslo do školní družiny je 734 798 706.

    Vybavení školní družiny

    Pro každodenní činnost nevyužíváme jen vlastních prostor školní družiny, ale snažíme se využívat všechny vhodné prostory v budově školy: odbornou učebnu výpočetní techniky, tělocvičnu, sportovní koutky, knihovnu, cvičnou kuchyňku. A pro pobyt venku využíváme zejména školní hřiště. V okolí družiny využíváme krásné přírodní prostředí přilehlého lesoparku, které je zdrojem poznání i možnosti k rekreačním činnostem a vycházkám.

    Prostory družiny jsou estetické, zdravotně nezávadné a bezpečné. Jsou vybaveny dětským nábytkem, hračkami, pomůckami a materiály odpovídajícími jejich věku. Jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Většinou jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát a uklízet. Prostory jsou vyzdobeny dětskými výtvory a upraveny tak, aby je mohli zhlédnout rodiče i ostatní žáci.

    Časové rozvržení a uspořádání činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, zejména na jejich aktuální potřeby.

    Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stavebnice, hračky, stolní hry, drobné cvičební náčiní jako například skákací míče, švihadla, obruče, kuželky, stolní tenis apod.

    Pro rozvoj čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků máme dětské knížky různého žánru, časopisy, brožury s kvízy, s hádankami. Také s dětmi hrajeme různé hry k rozvoji sluchového vnímání, slovní zásoby, nácviku abecedy, skládání slov a vět, pexeso s písmeny apod.

    Pro poslechové činnosti využíváme CD přehrávač. K dispozici máme také televizor s videem.

    Pro aktivity venku si mohou žáci vybrat sportovní náčiní – různé druhy míčů, švihadla, lana, skákací gumy, pálky na líný tenis, badminton, létací talíře, pomůcky na tvořivé hry s pískem, v zimě – sáňky. Pro jejich využívání máme stanovena pravidla.

    Máme k dispozici velkou tabuli na kreslení, křídy, pastelky, voskovky, fixy. Podle finančních možností máme k dispozici další výtvarný materiál a pomůcky. Snažíme se děti vést k maximálnímu využívání odpadového materiálu pro výtvarnou a pracovní činnost, třídíme odpad, provádíme recyklaci. Vedeme děti k šetření s materiálem, energií a vodou.

    Svým postojem a příkladem se snažíme, abychom v dětech zaseli semínko ekologického cítění tak, aby vše, co budou v budoucnu dělat mělo smysl a aby svět a všichni v něm měli spokojený a pohodový život.

    Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné, jisté. Máme vytvořená pravidla, která platí pro všechny účastníky družiny. Každé dítě má stejná práva, možnosti, povinnosti. Nabídka alternativních aktivit je dobrovolná. Do plánování, realizace i hodnocení činností jsou žáci aktivně zapojováni. Snažíme se, aby každý žák mohl uplatnit své specifické vlohy a schopnosti, být tak v některých z nabízených činností úspěšný. Žáci nejsou přetěžováni, dostávají srozumitelné pokyny. Při práci v nich rozvíjíme citlivost pro vzájemnou pomoc a toleranci, podporu ve vztahu k ostatním, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu. Podporujeme důvěru žáka v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení, tím jsou vytvořeny podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

    Režim dne

    Je stanovený s ohledem na psychosociální podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých žáků. Také umožňuje organizaci činností v průběhu dne pružně přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družině.

    Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený.

    Žáci jsou podněcováni k vlastní aktivitě. Tyto aktivity probíhají formou individuální nebo skupinovou. Využívají i způsob práce ve dvojicích.

    Příznivého počasí využíváme k pobytu venku. Organizujeme různé hry, soutěže a vycházky do blízkého lesoparku. Dáváme žákům volnost, v útvarech chodíme pouze v nutných případech.

    Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Žáci využívají spíše spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami žáků. Po odpočinku navazují zájmové činnosti různého zaměření. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se snažíme provádět venku, v tělocvičně a ve sportovním koutku.

    Denní skladba činností

    · po ukončení vyučování – hygiena, oběd

    · odpočinkové činnosti – jsou to klidové aktivity spontánních či nabízených činností na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil; žáci sami volí k těmto činnostem optimální polohu

    · zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností; dominující je vlastní aktivita žáků, která jim přináší radost a uspokojení; činnosti probíhají ve skupinách či individuálně, organizovaně či spontánně

    · rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil; zařazujeme do nich náročnější pohybové, sportovní, turistické či manuální prvky

    · svačina – pitný režim

    · příprava na vyučování – žáci si samostatně nebo s pomocí vychovatelky mohou vypracovávat domácí úkoly; ostatní žáci si procvičují učivo formou didaktických her, práce s knihou, časopisem apod.

    Pobyt žáků v družině provází řada režimových momentů – přechody, převlékání, sebeobslužné činnosti. Snažíme se, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stresů a žáci je vykonávali automaticky. Režim dne je přizpůsoben individuálním příchodům žáků do školní družiny.

    Příprava na vyučování

    Příprava na vyučování se uskutečňuje po dohodě s rodiči.

    Tato činnost probíhá po 15. hodině. V této době již někteří žáci odchází domů nebo do zájmových útvarů a je relativně menší počet rozptylujících podnětů. Při vypracovávání domácích úkolů pomáháme žákům správně porozumět zadání a způsobu vypracování. Žák si pak úkol zpracovává samostatně. Ve stejné době se musíme zároveň věnovat žákům, kteří odchází z družiny nebo si domácí úkoly neplní.

    Žáci se mohou připravovat na vyučování také jakoukoliv činností, která procvičuje poznatky ze školy. Žák se tím učí používat získané dovednosti v každodenní činnosti, například při spontánních aktivitách, při zájmových činnostech apod.

    Personální obsazení

    Počet vychovatelek a jejich úvazek odpovídá počtu přihlášených dětí v daném školním roce.

    Vychovatelky splňují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost. Vychovatelky mají zájem o svůj odborný růst, soustavně a dále se vzdělávají. Chovají se a jednají profesionálním způsobem – v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině.

    Denní podstatou naší pedagogické práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci, vnímáme celou osobnost žáka a získáváme je ke spolupráci. Předáváme nové poznatky a snažíme se vést žáky k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí. Usilujeme, aby výsledkem byla pohoda a prožitek žáků, jejich zaujetí pro činnost, radostné prožití pobytu u nás v družině.

    Příjímání žáků

    Příjímání žáků do školní družiny se řídí vnitřním řádem ŠD. Do družiny může být žák přihlášen během celého školního roku. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. Při nástupu žáka do družiny vyplní rodiče zápisní lístek, na kterém uvedou důležité informace o žákovi pro vychovatelku, rozsah docházky a způsob odchodů žáka z družiny. Na žádost rodičů o vyřazení žáka může žák ukončit docházku během celého školního roku.

    Dlouhodobý záměr a spolupráce

    Školní družina se řídí záměrem školy, která realizuje dlouhodobý celoevropský projekt s názvem „Škola podporující zdraví“, který vyjadřuje základní myšlenku ŠVP – utváření vhodných mezilidských vztahů a příprava žáků na další studium a praxi. Záměrem školy je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, rozumně reagujícího v konkrétních životních situacích. Člověka samostatného, zodpovědného za své zdraví a jednání.

    Školní družina organizuje širokou škálu aktivit a podílí se na různých projektech organizovaných školou:

    · Tvořivé dílny

    · Vánoční besídka

    · Karneval

    · „Den pro školu“

    · „Škola pro všechny“

    · Rej čarodějnic