• Činnost a materiály

    • Co školní psycholog dělá?
     • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejpříjemnější klima pro všechny žáky
     • provádí depistáž a psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
     • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
     • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly a bylo jim tam dobře
     • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
     • poskytuje krizovou intervenci
     • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
     • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
     • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby
     V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

     Žáci

     • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
     • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
     • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy)
     • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
     • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
     • když se nemůžete rozhodnout, na jakou školu se přihlásit
     • když si potřebujete o čemkoli popovídat

     Rodiče

     • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte a chcete si o tom s někým popovídat
     • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
     • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
     • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
     • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
     • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, sourozenecké pře, stěhování, úmrtí aj.)
     • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
     • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká
     Jak probíhá spolupráce s psychologem?

     Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů, a podle konkrétní dohody s psychologem.

     Všem rodičům je předložen k podpisu generální souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem, a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa vyhledat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

     Pokud se vyskytne potřeba psychologické podpory dítěti (individuální práce s psychologem, diagnostika a intervence), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují písemný individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

     Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

     Kontakt

     E-mail: plickova.m@bucovice711.cz

     Pracovna psychologa se nachází v prvním patře vedle sborovny

     Psycholog na škole působí v tyto dny:

     • PONDĚLÍ
     • STŘEDA
     • Každý sudý PÁTEK

     Osobní schůzku je vhodné si předem domluvit.


     Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.