• Charakteristika ŠVP

    • Zaměření školy

     Od r. 1992 je škola zaměřena na rozvoj zdravých životních podmínek a je zapojena do celoevropského projektu Škola podporující zdraví. V rámci celostního pohledu na zdraví jsme si uvědomili, že s podporou zdraví souvisí téměř všechno, co se ve škole děje. Zdraví je všeobecně uznávanou hodnotou. Současné pojetí zdraví klade důraz na souvislosti. Na zdraví člověka má vliv jeho chování a způsob života.

     S tímto záměrem jsme začali život ve škole postupně měnit. Věnovali jsme se funkčním změnám v oblasti materiální vybavenosti, chtěli učit jsme jinak a snažili jsme se nahradit tradiční metody výuky (předávání hotových poznatků) smysluplnými metodami „zdravého učení“. Velkými změnami prošla také organizace a systém řízení od přísně hierarchického po dnešní model demokratického uspořádání. Změnilo se klima školy, které dnes patří v naší škole  mezi nejuznávanější hodnoty.

     Díky systematickému vzdělávání jednotlivých učitelů, ale i celého pedagogického sboru jsme byli schopni vypracovat svůj vlastní školní program. V současné době panuje ve sboru shoda v tom, že změna cílů ve vzdělávání (učivo se stává prostředkem k dosažení klíčových kompetencí) vyžaduje nejen změnu vyučovacích metod, ale i změnu kritérií a nástrojů hodnocení.

     Základní obecné cíle ZŠ Bučovice, Školní 711

     1. Na škole pracuje kvalitní pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání jako prioritu.

     2. Převažující ve způsobu vzdělávání na naší škole je pedagogika orientovaná na dítě, která respektuje zásady tzv. „zdravého učení“.

     3. Prioritními mezi kompetencemi ve vzdělávání žáků je komunikace v mateřském a v cizím jazyce, práce s informacemi, schopnost řešit problémy.

     4. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci. Učíme děti pečovat o vlastní zdraví a o prostředí v němž žijí.

     5. Zajistíme nabídku volitelných aktivit pro žáky s cílem rozvíjet jejich zájmy.

     6. Řád školy je srozumitelným souborem povinností a práv žáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou myšlenky demokracie a sebehodnocení.

     7. Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů žáků. Realizuje je prostřednictvím Rady Sdružení rodičů a Rady školy.

     8. Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a osobní odpovědnosti. Soustavnost zodpovědného individuálního plnění cílů a úkolů pedagogy je základním předpokladem kvalitní vzdělávací práce.

     9. Pro vyřešení hlavních technických problémů školy (energetický audit) je nutné realizovat uvažované stavební záměry.

     10. Kontrolní mechanismy školy jsou nástrojem budování vzájemné důvěry. Plnění úkolů a cílů je pravidelně vyhodnocováno.

     11. Škola vytváří podmínky pro smysluplnou práci žáků s speciálními vzdělávacími potřebami.

     Hlavní důraz při naplňování těchto cílů klademe na to, aby:

     · žáci chodili do školy rádi

     · měli prostor pro otázky a svou argumentaci

     · mohli otevřeně vyjadřovat své názory

     · byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení