• Vnitřní řád školní družiny

   • Obecná ustanovení

    Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro účastníky školní družiny, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce účastníků. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

    Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

     

     

    Poslání školní družiny

     

    Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činností a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

     

    1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

     

    1.1. Účastníci jsou povinni:

    a) řádně docházet do školní družiny

    b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž

    byli seznámeni,

    c) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných

    závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

    d) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka a

    změny v těchto údajích.

    1.2. Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným účastníkům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

    1.3. Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

    1.4. Účastníci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; účastníkům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

    1.5. Zákonný zástupce účastníka je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 2

    kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti účastníka.

    1.6. Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo

    vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a

    dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi

    předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke

    kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí ihned.

    1.7. Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s činností a mohly by ohrozit zdraví a

    bezpečnost jeho nebo jiných osob.

    1.8. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníkům vůči pracovníkům družiny se

    vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.

       

    2. Přihlašování a odhlašování do školní družiny

     

    2.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která   zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků,   předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

    2.2. O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

    2.3. Za pobyt účastníků ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje   ředitel školy. Poplatek se platí na měsíc předem, lze jej zaplatit předem i na delší období. Pokud za účastníka není zaplacen   poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od   prvního dne dalšího měsíce.

    2.4. Zákonní zástupci účastníka přihlášeného k   pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a   způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od   docházky nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou,   než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto   skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost účastníka v družině   zákonný zástupce oznámí písemně.

    2.5. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáka do ŠD,  pokud se údaj liší od zápisního lístku.

    2.6. Přihlašování a odhlašování účastníků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců účastníka.

     

    3. Organizace činnosti

     

    3.1. Provozní doba ŠD je od 11.30 hodin do 16.00 hodin.

    Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení:

    Provoz ŠD končí v 16 hodin, děti, které si do této doby nikdo z rodičů nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce účastníka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu školy poučí účastníka o BOZ (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň,…) a dohlédne na jeho odchod  ze školy.

    3.2. Pro svoji činnost školní družina využívá veškeré prostory školy.

    3.3. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

    3.4. Do školní družiny přicházejí účastníci po skončení vyučování  a po obědě.

    3.5. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh   činnosti stanovuje ředitel školy.

    3.6. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a  zájmových   činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

    • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
    • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
     s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
    • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost, umožňují účastníkům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o  řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané účastníky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
    • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (se souhlasem rodičů), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

    3.7. Činností družiny se mohou zúčastňovat i účastníci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet účastníků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

    3.8. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku není zajišťován   provoz ŠD.

    3.9. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, pokud je počet  přihlášených účastníků vyšší než deset. Provoz školní jídelny není zajištěn.

    3.10. Zákonní zástupci a další návštěvníci do učeben ŠD vstupují se souhlasem vychovatelky.  

     

    3.11. Do ŠD mohou být dočasně umísťováni účastníci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, nesmí však být překročen nejvýše přípustný počet  žáků v oddělení.

    3.12. Při postupných odchodech účastníků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet účastníků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.

    3.13. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i účastníci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích, pro účastníky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD, může být poskytována za úplatu.

    3.14. ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

     

    4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před rizikovým

    chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

     

    4.1. Všichni účastníci při pobytu ve školní družině, se chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj

    ani jiných osob. Účastníkům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách

    školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či

    nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci

    pořádané školou účastníci ihned ohlásí.  Pro činnost ŠD platí pravidla o bezpečnosti a chování ve školní družině, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Účastníci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

    4.2. Paní vychovatelka  je při pobytu účastníků ve školní družině  povinna  přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení

    vzniku rizikového chování, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a poskytovat účastníkům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

    4.3. Pitný režim je zajištěn.

     

    5. Chování účastníků

     

    5.1. Účastník bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za účastníka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

    5.2. Doba pobytu účastníka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

    5.3. Ve ŠD se účastník řídí pokyny vychovatelek a vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně. Informuje paní vychovatelku o svém pobytu mimo prostor, ve kterém se provádí zájmová činnost. Dodržuje základní společenská pravidla:

                                                    vstoupil jsi                 pozdrav

                                                    odcházíš                   rozluč se

                                                    chceš-li něco            řekni „prosím“

                                                    dostaneš-li něco       poděkuj

    Chová se slušně vůči všem obyvatelům a návštěvníkům ŠD.

    5.4. Pokud účastník narušuje  soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím   ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

     

    6. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany účastníků.

     

    6.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školní družiny  je vyžadována úhrada

    od rodičů účastníka, který poškození způsobil. Dříve než se účastník rozhodne poškodit spolužákův či školní majetek, zamyslí se nad tím, jaký by byl jeho pocit, kdyby jemu někdo cokoliv zničil, a proto NENIČÍ! Udržuje pořádek, po skončení her se podívá, zda nic nechybí a vrátí hračky na své místo.

    6.2. Ztráty věcí hlásí účastník neprodleně své vychovatelce. Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

     

    7. Pravidla pro hodnocení účastníků ve školní družině

     

    7.1. Hodnocení většího, či menšího tematického celku provádíme po skončení, nebo i v průběhu, zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké další cíle byly sledovány. Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat další činnost, upravovat, obměňovat o nové náměty, hledat nové prostředky činnosti.

    7.2. Hodnocení směrem k účastníkům provádíme průběžně – hodnotíme individuální výsledky účastníků, jejich pokroky, úspěchy i nezdary. Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro sebehodnocení účastníka. S účastníkem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným způsobem hovoříme.

     

    8. Dokumentace

     

    8.1. V družině se vede tato dokumentace:              

    a) zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

    b) přehled výchovně vzdělávací práce

    c) celoroční plán činnosti

     

    V Bučovicích 4. 9. 2023                                                            Mgr. Miroslava Hanáková                                                                                                     ředitelka školy