• Roční plán práce

   • Roční plán práce školní družiny

    při ZŠ Bučovice, Školní 711

    školní rok 2022-2023

     

     

     

    I.                Charakteristika školní družiny

     

    Školní družina má 4 oddělení, ve kterých je umístěno 120 účastníků.

    Provoz jednotlivých oddělní:

         1.     Oddělení: 11,30 – 16,00 hodin vychovatelka Pavla Sedláčková

         2.     Oddělení: 11,30 – 16,00 hodin vychovatelka Eva Hanáková

         3.     Oddělení: 11,30 – 15,00 hodin vychovatelka Romana Vévodová 

         4.     Oddělení: 11,30 – 14,30 hodin vychovatelka Kateřina Vránová

     

     

    II.              Stálé úkoly

     

          -        zaměřit se na soužití dětí v kolektivu školní družiny, navazování a upevňování kamarádských     vztahů, udržování přátelské atmosféry

          -        vést děti k vzájemnému pochopení a respektování a tím předcházet konfliktním situacím

          -           hovořit s dětmi s cílem dokonale je poznat a navodit prostředí oboustranné důvěry

          -        vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, mezi vychovatelkou a dětmi, diagnostikovat a na základě vyhodnocení zvolit vhodnou formu a metodu práce

          -        individuálně a citlivě přistupovat k dětem a při tom vhodně využívat metodu pochvaly a trestu k upevňování kázně

          -        podporovat rozvíjení tvůrčí činnost podněcující estetické vnímání a vyjadřování, tvořivost a nápaditost, tříbení vkusu, představivost, fantazii

          -        využívat hřiště a tělocvičnu pro sportovní činnost a tím přispívat k fyzické a pohybové zdatnosti dětí, formou sportování a her a pěstovat zdravou soutěživost a pocit sounáležitosti

          -        zaměřit se na pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, oblékání, stolování, udržování čistoty a pořádku

          -        vést dialogy směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech, v dopravě, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí

          -        rozvíjet zájem o přírodu, o ochranu životního prostředí i ekologii, všímat si různých přírodních jevů

          -        spolupracovat s vedením školy, rodiči a třídními učiteli

     

     

    III.            Specifické úkoly

     

    Září

    -        poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině, setkávání s řádem ŠD, provozními zvyklostmi

    -        adaptace na prostředí ŠD, provoz školní jídelny – hygiena, stolování….

    -         navazování přátelských vztahů za pomoci společenských her, aktivity podporující kamarádství

    -        prázdninové zážitky – kreslíme, vyprávíme…..

    -        sportovní činnosti – venkovní hřiště, míčové hry, hra s lanem

    -        výroba dráčků, červíků, malování na kamínky

     

    Říjen

    -        učíme se pořádku, hovoříme o vandalismu

    -        podzim v přírodě, tiskátka z brambor

    -        podzimní vycházky do přírody

    -        modelování ovoce a zeleniny, poznávání podle chuti, hmatu a vůně

    -       deskové hry, stavění stavebnic

    -        koncem měsíce se koná Lampionový průvod pro děti a rodiče

     

    Listopad

    -        mezilidské vztahy – učíme se toleranci, máme zájem o přání druhých, kamarádství, používáme „kouzelná slovíčka „ prosím a děkuji

    -        sběr přírodnin – listy a plody ke zhotovení výrobků a koláží

    -        soutěž v točení s kruhem

    -        koncem měsíce se koná adventní dílnička pro děti

     

     

    Prosinec

    -        Mikuláš a čert – povídání , malování, výroba zápichů na mikulášské téma

    -        Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, koledy

    -        zpěv koled

    -        zhotovení výrobků s vánoční tématikou

    -        vánoční výzdoba školy, tříd

    -        výroba vánočního přání

    -        vystřihujeme sněhové vločky

    -        poslední týden se konají vánoční besídky pro rodiče – posezení

     

    Leden

             -        hovoříme o bezpečnosti při hrách a zimní ch sportech

             -        zimní radovánky – stavění sněhuláka, hradeb ze sněhu, bobování

    -        mráz maluje na okna – vystřihování vloček z papíru

    -        krmení ptáčků

    -        práce s encyklopedíí

    -        Nový rok – výroba kalendáře

    -        pohybové hry se zpěvem – tančíme s Dádou

    -        výrobky s použitím ubrouskové techniky

     

    Únor

    -        lidé kolem nás, naše rodin, povolání rodičů, co pro nás znamenají

    -        výroba výzdoby, příprava soutěží na maškarní karneval

    -        tento měsíc se uskuteční maškarní karneval školní družiny

    -        stolní tenis

    -        hry ve sněhu

    -        stavění ze stavebnic, hraní deskových her

     

    Březen

    -        březen měsíc knihy – výroba záložek do knih

    -        soutěž „ poznej pohádku podle úryvku“

    -        probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, ptáčky

    -        velikonoční zvyky, koledy,

    -        velikonoční dílnička pro děti

    -        výzdoba družiny

     

     

    Duben

    -        povídání o zdravé výživě

    -        rozvíjení smyslů – soutěž „ poznej podle chuti, hmatu, vůně“

    -        naši zvířecí mazlíčci – vyprávíme si o nich, kreslíme je a modelujeme

    -        pohybové a míčové hry

    -        malování čarodějnic a výroba zápichů

    -        družina se podílí na organizaci Sletu čarodějnic pro děti 1. stupně – soutěže, odměny, dekorace, stanoviště…

     

    Květen

    -        Den matek – povídáme si, co pro nás naše maminky znamenají

    -        výroba dárečků pro maminky

    -        poznáváme a sbíráme květiny do herbáře

    -        kreslíme na náměty kvetoucí příroda, voda znamená život

    -        koncem měsíce pořádáme sportovní odpoledne pro děti ŠD

     

    Červen

    -        léto se blíží – hry ve volné přírodě

    -        předprázdninové loučení s družinou – předposlední týden v měsíci

    -        plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme

    -        hovoříme o možných úrazech o prázdninách

    -        kreslení na chodníku

    -        moje kolo, dopravní značky, bezpečnost na kole

    -        bezpečnost o prázdninách

     

    Pravidelné měsíční činnosti

    -        poučení o bezpečnosti před každou činností a akcí

    -        dodržování správné hygieny, stolování, chování

    -        didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a společenské hry, hlavolamy, stavebnice

    -        hudebně – pohybové hry

    -        výtvarné a rukodělné dílny

    -        čtenářská okénka – práce s knihou, časopisy, encyklopedie, atlasy

    -        využívání tělocvičny a školního hřiště ve vyhrazených hodinách

    -        pravidelný pobyt venku (sportovní, turistická a přírodovědná činnost, dopravní výchova)

     

     

    Plán práce školní družiny byl vypracován v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny, obsahuje tematická zaměření jednotlivých období a poskytuje vychovatelkám náměty pro práci, vychovatelky si náměty vybírají a doplňují podle konkrétních situací, potřeb a zájmů dětí a rozpracovávají je do různých činností pro různé věkové skupiny. K realizaci využívají všech metod a forem práce dle ŠVP ŠD, výchovně vzdělávací činnost probíhá v pěti oblastech, kterými se prolínají průřezová témata dle ŠVP ŠD.

     

     

     

    1. září 2022

     

      Pavla Sedláčková

      vedoucí vychovatelka